Kategorie

Producenci

REGULAMIN SKLEPU 

1. Zamówienia można składać przez:

formularz zamówienia ze strony www.prima-lazienki.pl
e-mail: biuro@prima-lazienki.pl
2. Po otrzymaniu zamówienia Prima skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
3. Potrzebne przy realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, adresu e-mail.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
6. Każde potwierdzone zamówienie jest realizowane od 1 do 10 dni roboczych:
-od momentu wpłynięcia zapłaty na konto sprzedającego
-od momentu potwierdzenia zamówienia, w opcji płatność za pobraniem
Wyjątek stanowią zamówienia na towary, których nie ma w magazynie. Wówczas termin dostawy jest ustalany indywidualnie, o czym Kupujący jest informowany w chwili potwierdzenia zamówienia. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia do 30 dni, Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia.
7. Do każdego zamówienia wystawiamy potwierdzenie kupna (fakturę lub paragon zgodnie z wyborem kupującego).
8. Należy sprawdzić w momencie odbioru przesyłki, przy obecności Kuriera, czy nie doszło do jej uszkodzenia w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, powinno się spisać w obecności dostawcy Odpowiedni Protokół.

9. Zwroty

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży i dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni liczonego od dnia wydania rzeczy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, można skorzystać z oświadczenia, którego wzór umieszczony jest poniżej niniejszego regulaminu.

Zwracany w następstwie odstąpienia od umowy towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego (dotyczy to również opakowania), chyba, że koniecznym było dokonanie zmiany w granicach zwykłego zarządu.

Koszty przesyłki ponosi Kupujący, Sprzedawca ponosi koszt zwrotu zapłaconej ceny.

UWAGA: NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH PRZESYŁEK ZA POBRANIEM.
10. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


11.Sposoby płatności :

Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

* płatność przelewem na podane konto sprzedawcy wraz z podaniem danych osobowych kupującego oraz nazwy zamawianego produktu
* płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

* wysyłka za pobraniem

12.Opłaty :  

Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 9 zł do 130 zł i są zależne od gabarytu przesyłki.

Opłaty za dostawę wynoszą:

                                                                                   Przedpłata            Pobranie

Paczkomat (baterie, przyciski, syfony, korki)                      9 zł                      ---
Paczka (baterie, przyciski, syfony)                                    18 zł                   25 zł

Paczka (z ceramiką, stelaże)                                            35 zł                   55 zł
Półpaleta (kabiny, drzwi prysznicowe)                               75 zł                   95 zł
Paleta (kabiny, wanny, ścianki)                                         99 zł                  130 zł
Odbiór osobisty w Dąbrowie Górniczej                                 0 zł                     0 zł 

Koszt transportu widnieje przy każdym produkcie po dodaniu do koszyka.

                                                                                              

13. Reklamacja  :

Wszystkie towary w sklepie są objęte gwarancją producenta/importera. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru /paragonu lub faktury.

- Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

-Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. 

-Reklamacje należy składać : pisemnie na adres: PRIMA ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza ; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@prima-lazienki.pl

- Prosimy o zgłaszanie reklamacji poprzez dostępny formularz z zakładki "DO POBRANIA", podając wszystkie wymagane dane

-W opisie reklamacji zaleca się podać: informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, data wystąpienia wady, rodzaj wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; dane kontaktowe Klienta  –  przyspieszy to rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane powyżej stanowią jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.

-Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

-Klient, który reklamuje towar z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 

- Niezależnie od gwarancji producenta w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

14. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883. Kupujący ma możliwość w każdym czasie wglądu do swoich danych osobowych, oraz do żądania dokonania w nich odpowiednich zmian.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, wycofywania towarów, prowadzenia i anulowania promocji oraz do wprowadzania do nich zmian.

 

W  sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Sklep internetowy www.prima-lazienki.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 2. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 3. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 4. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 5. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

         - ING Bank Śląski S.A.

         - Twisto Polska sp. z o.o.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Właścicielem sklepu internetowego jest firma "Prima" wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Rejtana 20
Kontakt:
Tel.: 32 764 18 53

Fax: 32 764 18 63
tel. komórkowy: 510 128 511

tel. komórkowy: 603 333 537

e-mail: biuro@prima-lazienki.pl

 

 

                    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

     


                                                                                                             ............................................
                                                                                                                    (miejscowość,data)


             .................................................................
                   (imię i nazwisko kupującego )            ..................................................................
                        (adres kupującego)            .................................................................
                      (nr telefonu, e-mail)
                                                                                                                        "PRIMA"
                                                                                                                    41-300 Dąbrowa Górnicza
                                                                                                                    ul. Rejtana 20


             
           Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
           odstępuje od umowy sprzedaży, zawartej dnia ..................

           W związku z powyższym proszę o zwrot kwoty ........................ zł (słownie.............................................
           
           .....................................................) na rachunek bankowy o numerze ..............................................
 
           ..................................................... / przekazem pocztowym* na adres ..............................................


           Zwracam również w stanie nie zmienionym następujący towar ...............................................................
           który otrzymałem dnia ............
           W załączeniu przesyłam otrzymany paragon/fakturę VAT*           * niepotrzebne skreślić                                                 ..................................................................
                                                                                                          czytelny podpis kupującego