Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU 

 

 1.  Zamówienia można składać przez:

  formularz zamówienia ze strony  www.prima-lazienki.pl
  e-mail: biuro@prima-lazienki.pl

 2. Po otrzymaniu zamówienia Prima skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

 3. Potrzebne przy realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, adresu e-mail.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.

 6. Każde potwierdzone zamówienie jest realizowane od 1 do 10 dni roboczych:
  -od momentu wpłynięcia zapłaty na konto sprzedającego
  -od momentu potwierdzenia zamówienia, w opcji płatność za pobraniem
  Wyjątek stanowią zamówienia na towary, których nie ma w magazynie. Wówczas termin dostawy jest ustalany indywidualnie, o czym Kupujący jest informowany w chwili potwierdzenia zamówienia. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia do 30 dni, Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia.

 7. Do każdego zamówienia wystawiamy potwierdzenie kupna (fakturę lub paragon zgodnie z wyborem kupującego).

 8. Należy sprawdzić w momencie odbioru przesyłki, przy obecności Kuriera, czy nie doszło do jej uszkodzenia w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, powinno się spisać w obecności dostawcy Odpowiedni Protokół.

   

 9. Zwroty

  Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży i dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 30 dni liczonego od dnia wydania rzeczy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, można skorzystać z oświadczenia, którego wzór umieszczony jest poniżej niniejszego regulaminu.

  Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  Zwracany w następstwie odstąpienia od umowy towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego (dotyczy to również opakowania), chyba, że koniecznym było dokonanie zmiany w granicach zwykłego zarządu.

  Koszty przesyłki ponosi Kupujący, Sprzedawca ponosi koszt zwrotu zapłaconej ceny.

  UWAGA: NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH PRZESYŁEK ZA POBRANIEM.

   

 10. Reklamacja:
  Wszystkie towary w sklepie są objęte gwarancją producenta/importera. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru /paragonu lub faktury.

  - Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  -Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. -Reklamacje należy składać : pisemnie na adres: PRIMA ul. Kasprzaka 256, 41-303 Dąbrowa Górnicza ; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@prima-lazienki.pl

  - Prosimy o zgłaszanie reklamacji poprzez dostępny formularz lub pobierając formularz (znajdujący się na dole strony), podając wszystkie wymagane dane oraz ptrzesłanie go na adres e-mail: biuro@prima-lazienki.pl

  -W opisie reklamacji zaleca się podać: informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, data wystąpienia wady, rodzaj wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; dane kontaktowe Klienta  –  przyspieszy to rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane powyżej stanowią jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.

  -Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

  -Klient, który reklamuje towar z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 

  - Niezależnie od gwarancji producenta w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
   
 11. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

   

Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, wycofywania towarów, prowadzenia i anulowania promocji oraz do wprowadzania do nich zmian.

 

W  sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 
12. Sposoby płatności :
Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

* płatność przelewem na podane konto sprzedawcy wraz z podaniem danych osobowych kupującego oraz nazwy zamawianego produktu
* płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

* wysyłka za pobraniem

13. Opłaty

Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 11 zł do 200 zł i są zależne od gabarytu przesyłki.

 

Sklep internetowy www.aquaprima.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 

 1. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 2. Świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 3. Obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 4. W celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 5. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 

         - ING Bank Śląski S.A.

 

         - Twisto Polska sp. z o.o.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

Właścicielem sklepu internetowego jest firma PRIMA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.


"Prima"

41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Kasprzaka 256
Kontakt:
tel. komórkowy: 510128511

e-mail: biuro@prima-lazienki.pl

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl